Zgłoszenie dotyczących nielegalnych treści

Imię i nazwisko lub firma zgłaszającego: [wypełnij tutaj]

Adres e-mail: [wypełnij tutaj]

Serwis, którego dotyczy zgłoszenie: https://agatauczy.pl

Administrator serwisu: Agata Spendowska, ul. Błękitna 9/8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222748699, e-mail: kontakt@agatauczy.pl

W celu zgłoszenia naruszenia w moim serwisie pros o uzupełnienie poniższego formularza. Bez tych informacji nie jestem w stanie rozpocząć weryfikacji zgłoszonych treści. 

Lokalizacja  Pros o wklejenie adresu URL, pod którym znajduje się zgłaszana treść. Jeżeli nie znasz adresu, pros o podanie innych danych, które umożliwią mi znalezienie zgłaszanej treści.
UzasadnienieProszę o wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że zgłaszana treść jest nielegalna. 

Przesyłając niniejszy formularz, jako osoba dokonująca zgłoszenia składasz oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne (art. 16 ust. 2 lit. d Aktu o usługach cyfrowych).

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest administrator serwisu, którego dotyczy zgłoszenie. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, co stanowi realizację obowiązku nałożonego na administratora serwisu przez akt o usługach cyfrowych, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami aktu o usługach cyfrowych. W proces przetwarzania danych osobowych są zaangażowane podmioty przetwarzające związane z administratorem serwisu umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych takie jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail. Po zakończeniu obsługi zgłoszenia, zgłoszenie, jak i całość korespondencji związanej ze zgłoszeniem, są archiwizowane na potrzeby wykazania w przyszłości, że administrator serwisu należycie wywiązał się z obowiązków związanych z obsługą zgłoszenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponieważ przesłanie zgłoszenia następuje za pośrednictwem poczty email, nie ma możliwości przesłania zgłoszenia bez ujawniania adresu e-mail nadawcy wiadomości. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.